Criterios de baremación para o acceso ao Corpo de Catedráticos de secundaria
25 de Octubre de 2021

Criterios de baremación para o acceso ao Corpo de Catedráticos de secundaria

Criterios de baremacion subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II do procedemento selectivo convocado pola Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG nº122, do 22 de xuño)

CONCRECIÓN DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN APLICABLES POLO TRIBUNAL