Modificación da Resolución pola que se anuncian as datas, horas e lugares de actuación dos tribunais que xulgarán o procedemento selectivo
11 de Junio de 2021

Modificación da Resolución pola que se anuncian as datas, horas e lugares de actuación dos tribunais que xulgarán o procedemento selectivo

Modificación da resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A), pola que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se realizará a primeira proba.

MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN