Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadores do procedemento selectivo de acceso aos corpos docentes. Distribución de aspirantes
10 de Junio de 2021

Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadores do procedemento selectivo de acceso aos corpos docentes.

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A), modificada pola orde do 15 de xaneiro de 2021 (DOG do 25 de xaneiro de 2021) e pola orde do 5 de marzo de 2021 (DOG do 16 de marzo de 2021), polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a primeira proba.

DISTRIBUICIÓN DE ASPIRANTES POR TRIBUNAIS SECUNDARIA

DISTRIBUICIÓN DE ASPIRANTES POR TRIBUNAIS PRIMARIA

DISTRIBUICIÓN DE ASPIRANTES

DATAS, HORAS E LUGARES

LIGAZÓN A WEB DA CONSELLERÍA