OPOSICIÓNS. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2021 A CELEBRAR NO 2022.
02 de Junio de 2021

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2021 A CELEBRAR NO 2022

Decreto 84/2021, do 12 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Número de prazas : 1.372.

  1. Corpo de mestres: 652.

  2. Corpo de profesores de ensino secundario: 692.

  3. Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas: 20.

  4. Corpo de profesores de artes plásticas e deseño: 8.

Promoción interna:

  1. Acceso ao corpo de profesores de ensino secundario: 230.

  2. Acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño: 2.

DECRETO 84/2021