OPOSICIÓNS 2021. PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN Á NOVA SITUACIÓN ORIXINADA POLA PANDEMIA COVID- 19 PARA A CELEBRACIÓN DAS PROBAS DOS PROCESOS SELECTIVOS.
31 de Mayo de 2021

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN Á NOVA SITUACIÓN ORIXINADA POLA PANDEMIA COVID- 19 PARA A CELEBRACIÓN DAS PROBAS DOS PROCESOS SELECTIVOS DERIVADOS DAS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DOCENTE DOS CORPOS QUE IMPARTEN AS ENSINANZAS REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN, DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

1. Finalidade e persoas destinatarias.
2. Organización loxística.
3. Normas básicas de desenvolvemento das probas.
4. Recomendacións e medidas preventivas para a protección da saúde na celebración dos exercicios do proceso selectivo.

LIGAZÓN AO PROTOCOLO