PROFESORES DE RELIXIÓN
02 de Diciembre de 2020

APERTURA DE LISTAS

RELIXIÓN

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se aprueba la convocatoria para la elaboración de bolsas de profesorado que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza de las religiones, en los centros que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo.

Presentación de solicitudes

Plazo: Hasta el día 17 de diciembre de 2021 (ambos inclusive).

Dirigidas a:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Personal Docente

Plaza de España, Nº 5, 33007, Oviedo

Resolución

---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

CONCURSO DE TRASLADOS

Publicación da resolución pola que se resolve o concurso de traslados entre profesado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería

RESOLUCI´ON

INFANTIL E PRIMARIA

ESO E BAC

TODA A INFORMACI´ON CONCURSO TRASLADOS

RELIXIÓN EVANXÉLICA

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica

RELACIÓN PROVISIONAL

BAREMO PROVISIONAL

PERSOAS EXCLUÍDAS

---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Concurso de Traslados

✳️ Debido os problemas que segue dando a aplicación informática utilizada pola Consellería no concurso para as persoas que queren renunciar, desde CSIF ENSINO facilitamos uns modelos de renuncia.
Hai que elexir o que corresponda:
Modelo 1. Renuncia con adxudicación provisional de destino.
Modelo 2. Renuncia sen adxudicación provisional de destino.
Imprímense, énchense con datos persoais e entrengase nun rexistro presencial.

✳️ A Consellería informa a CSIF ENSINO que o longo da mañan colgará na súa web un modelo de renuncia.

✳️ Dende CSIF aconsellamos que avisedes os nosos delegados-as para comprobar de primeira man que vosa renuncia xa se atopa na Consellería ou saiba que vai chegar a persoa encargada do concurso.

PODES CONSULTAR OS MODELOS EN ANEXO

Resolución Provisional do Concurso de Traslados do Profesorado de Relixión de Galicia.

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

BAREMO PROVISONAL

TODA A INFORMACION

--------------------------------

Comisións de Servizo: Saúde e Concilia.

✳️ Todo o Profesorado de Relixión que este pendente da resolución do Concurso de Traslados e quera solicitar unha comisión de servizo debe facelo aínda que non coñeza o seu destino definitivo no vindeiro curso.

✳️ A Consellería informa a CSIF que primará o destino que se lle conceda no Concurso de Traslados e a comisión solicitada quedaría anulada nese caso.

--------------------------------

PETICIÓN UNITARIA DAS ORGANIZACIÓNS REPRESENTATIVAS DO PROFESORADO DE RELIXIÓN DE GALICIA

Todas as Organizacións que representamos ao persoal laboral docente que imparte a materia de relixión nos centros públicos de Galicia,

MANIFESTAMOS que:

  • – A aprobación da LOMLOE está creando inquedanza e preocupación no profesorado que a imparte.

  • – As organizacións asinantes tanto a nivel individual como en conxunto, nos comprometemos a loitar e negociar melloras laborais que rematen coa incerteza laboral do colectivo.

  • – Instamos á Consellería de Cultura, Educación e Universidade a que, nun clima de diálogo coas Organizacións, tomen medidas para que a aplicación da nova lexislación non afecte negativamente ás condicións laborais do profesorado de relixión.

  • Por todo o exposto, SOLICITAN que:

  • Coa maior brevidade sexamos citados por esa Consellería para abordar estes temas.

Podedes consultar o escrito en anexo.

-------------------------------------

--------------------------------------

Listas abertas especialidade de relixión evanxélica

Convocatoria do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402)

Resolución pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402) (código de procedemento ED003A)

Prazo de presentación de solicitudes: desde venres día 19 de febreiro ata o día 4 de marzo de 2021, ambos incluídos.

Como cubrir a solicitude de inscrición:

1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A que estará dispoñible MAÑÁ venres día 19 de febreirode 2021.

2º. Premer na icona “Tramitar en liña”

Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (base terceira da resolución de convocatoria).

3º. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación xunto co impreso de autobaremación de méritos, asinar e presentar no rexistro e obter recibo.

4º Lembre que deberá anexar coa solicitude e a restante documentación establecida na resolución a xustificación do pagamento das taxas polo que deberá ter realizado o seu pagamento antes de presentar a solicitude na sede.

Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procemento ED003A.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Concurso de Traslados profesorado de Relixión

ORDE do 25 de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de Relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería.

Por Orde do 17 de xullo de 2007 regúlase a relación laboral do profesorado de Relixión e dítanse instrucións relativas á provisión de postos. No artigo 6 da citada orde prescríbese que a partir do inicio do curso académico 2009/10, as vacantes de Relixión que se produzan nos centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade serán ofertadas a provisión, mediante concurso de traslados anual, entre o profesorado de Relixión que presta servizos no correspondente nivel educativo na Comunidade Autónoma de Galicia e que posúa o nivel de formación de perfeccionamento da lingua galega ou equivalente. Así mesmo, establécese que este concurso convocarase en datas similares ás convocatorias que se realicen para a provisión de postos correspondentes aos funcionarios docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

CONVOCATORIA DOG

LIGAZÓN PARA PARTICIPAR: https://www.edu.xunta.es/cxt/

- Orde do 12 de xuño de 2020 RPT RELIXIÓN (ver adxunto)

- Guía: FAI O TEU CONCURSO DE RELIXIÓN (ver adxunto)

---------------------------------------------------------------------------------------------

LISTAS ABERTAS

-Resolución pola que se convoca procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato

PRAZO: ata o día 17 de decembro de 2020, ambos incluídos.

TODA A INFORMACIÓN: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32652

-----------------------------------------------------------------------------

-Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de ESO e bacharelato

TODA A INFORMACIÓN

RESOLUCIÓN DEFINITIVA PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

Resolución do 20 de xaneiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, nos centros docentes públicos que dependen desta consellería. (702400) (código de procedemento ED003A).

RESOLUCIÓN

BAREMO

EXCLUÍDAS