REQUISITOS ACCESO PROFESORES FORMACIÓN PROFESIONAL
12 de Septiembre de 2014

Para poder optar a unha praza do Corpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional hai que cumprir unha serie de requisitos, os cales deberán posuírse no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manterse até o momento da toma de posesión como funcionario de carreira, e que son os que che detallamos a continuación (art. 14 RD 276/2007)...

Máis información no ficheiro adxunto

Ver Galería