DOG 18-3-2013. Orde do 7 de marzo de 2013 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
18 de Marzo de 2013

DOG 18-3-2013. Orde do 7 de marzo de 2013 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130318/AnuncioG0164-110313-0001_gl.pdf