DOG 4-9-2012. Decreto 178/2012, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Estética Integral e Benestar.
03 de Abril de 2012

DOG 4-9-2012. Decreto 178/2012, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Estética Integral e Benestar.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120904/AnuncioG0164-260712-0003_gl.pdf