DOG 28-8-2012. Decreto 175/2012, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en instalación e amoblamento.
27 de Marzo de 2012

DOG 28-8-2012. Decreto 175/2012, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en instalación e amoblamento.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120828/AnuncioG0164-260712-0002_gl.pdf