DOG 8-8-2012. Decreto 166/2012, do 12 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Paisaxismo e Medio Rural.
13 de Agosto de 2012

DOG 8-8-2012. Decreto 166/2012, do 12 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Paisaxismo e Medio Rural.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120808/AnuncioG0164-190712-0002_gl.pdf