DOG 4-4-2012. Orde do 23 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio, para cubrir ...
04 de Abril de 2012

DOG 4-4-2012. Orde do 23 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120404/AnuncioG0164-270312-14050_gl.pdf