DOG 17-11-2011. Orde do 2 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir...
17 de Noviembre de 2011

DOG 17-11-2011. Orde do 2 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir as direccións dos centros residenciais docentes.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111117/AnuncioC3F1-071111-8405_gl.pdf