DOG 27-9-2011. Orde do 9 de maio de 2011 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2008 pola que se establecen as materias que se imparten e as especialidades do profesorado dos centros de ensino pesqueiro e se regula a equivalencia para os efectos
28 de Septiembre de 2011

DOG 27-9-2011. Orde do 9 de maio de 2011 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2008 pola que se establecen as materias que se imparten e as especialidades do profesorado dos centros de ensino pesqueiro e se regula a equivalencia para os efectos de docencia e o procedemento para a cobertura de carácter temporal de prazas de profesores numerarios e mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110927/AnuncioCA06-150911-6400_gl.pdf