LISTAS PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DE ARTE DRAMÁTICA
24 de Marzo de 2022

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións, en especialidades propias de Arte Dramática, do corpo de profesores de música e artes escénicas (594)

Resolución do 23 de marzo de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades, propias de Arte Dramática, do corpo de profesores de música e artes escénicas (594). (código de procedemento ED003A).

  • As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED003A&ano=2020&numpub=1&lang=gl) no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

RESOLUCIÓN

LISTA PROVISORIA EXCLUIDAS