Cursos on-line recoñecidos polo Ministerio de Educación e FP - Primeiro Semestre 2021
12 de Enero de 2021

Cursos acollidos a convenio entre CSIF e o MEFP.

.

Cursos ON- LINE recoñecidos polo Ministerio de Educación e FP

Cursos recoñecidos polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, segundo o Convenio asinado con CSIF en materia de formación permanente do profesorado. Resolución do 4 de decembro de 2019. BOE, nº302. 17 de decembro 2019

VALIDEZ: Cursos válidos en case todas as Comunidades Autónomas para oposicións, concursos de traslados, sexenios e bolsas de traballo.

DIRIXIDOS A: Profesores e persoal especializado de todos os niveis educativos, que traballen ou traballasen algunha vez en centros públicos, concertados e privados nos que se impartan ensinos de réxime xeral ou de réxime especial e en servizos técnicos de apoio aos mesmos

A TER EN CONTA: O MEFP só certifica un curso on- line nas mesmas datas, por tanto non concede o recoñecemento se se solapan varios.

INSCRICIÓN E MATRICULACIÓN: O PRIMEIRO DE TODO É MATRICULARCHE ON- LINE DESDE O CUADRANTE INFERIOR DE CURSOS.
Unha vez que che rexistraras na plataforma Campus Virtual, tes que facer efectiva a matriculación ao enviar por correo ordinario á Sede do

Sector Nacional de Educación CSIF - Formación MEFP
C/Fernando o Santo 17, 1º. 28010 Madrid

a seguinte documentación:

1. Ficha de participantes en Actividades en Formación Permanente (ANEXO VI Documento adjunto al pie de página)

É NECESARIO QUE A FICHA DE REXISTRO VAIA RECHEA, ASINADA E IMPRESA POR AMBAS AS CARAS

POR ESIXENCIA DA NOVA NORMATIVA VIXENTE SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.

2. Documento acreditativo de traballar ou traballar como docente (esixido polo Ministerio de Educación), sendo válidas unha das tres opcións seguintes:

· Fotocopia da cabeceira da nómina onde conste categoría profesional.
· Certificado do centro de traballo como docente, asinado polo director ou secretario do mesmo.
· Certificado de vida laboral expedido polo Servizo da Seguridade Social no que conste o centro onde traballa.


IMPRESCINDIBLE ENVIAR TODA A DOCUMENTACIÓN POR CORREO ORDINARIO (ESIXENCIA DO MINISTERIO). PREVIAMENTE ADIANTALA ESCANEADA POR CORREO ELECTRÓNICO: edu.formacionmec@csif.es


CERTIFICACIÓN:

O certificado de CSIF mandarase vía correo electrónico ás sedes, nel incluirase o CSV que emite o Ministerio.

A dilixencia que proporciona o Ministerio agora non é en papel, debe descargarse a través da sede electrónica que habilitaron para a devandita función.

As sedes poñeranse en contacto cos participantes dos cursos.

É por tanto moi importante seleccionar a sede provincial de CSIF no proceso de inscrición, xa que posteriormente serán eles os encargados de contactar cos interesados.

Se non se encherá este apartado enviaranse os certificados á sede máis próxima ao seu posto de traballo.

En aproximadamente 2 meses desde o final do curso (sempre que non haxa ningunha incidencia na avaliación do expediente) , poderase dispoñer do certificado.

Non se emitirán certificados provisionais antes da recepción dos definitivos por parte do MEFP.

No caso de que o curso non chegará ao mínimo requirido polo MEFP (30 alumnos) devolverase o diñeiro ao alumno.

Existe limitación de prazas, o máximo número de alumnos por grupo será de 50.

Para calquera dúbida pode enviar e-mail a: edu.formacionmec@csif.es

CURSOS PRIMEIRO SEMESTRE 2021

C U R S O Horas Datas Prezo Non Afiliado Prezo Afiliado Matrícula
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL AULA ORIGINADOS POR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 100 10/2/21 - 26/4/21 111€ 61€ ¡Matricúlate!
MOODLE PARA DOCENTES 80 17/2/21 - 16/4/21 81€ 51€ ¡Matricúlate!