Circular 10/2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a implantación do cuarto curso das ensinanzas superiores de arte dramática establecidas na LOE no curso 2013/2014.
11 de Julio de 2013