OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO DE ENTIDADES LOCAIS (06/02/2012)
19 de Septiembre de 2011
CONCELLO DE XINZO DE LIMIA – BOE DO 28 DE XANEIRO
Convocatoria dunha (1) praza de letrado, grupo A, subgrupo A1, administración especial, subescala técnico superior, mediante o sistema de concurso-oposición libre.
Requisitos: estar en posesión do título de licenciado/a en Dereito ou equivalente e estar colexiado como avogado en España.
Prazo: 20 días naturaiscontados desde o día seguinte da publicación deste anuncio no BOE.
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1369.pdf

Convocatoria dunha (1) praza de chófer-mecánico, oficial de 1ª, persoal laboral fixo, mediante o sistema de oposición libre.
Prazo: 20 días naturaiscontados desde o día seguinte da publicación deste anuncio no BOE.
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1370.pdf
Concello de Lousame – dog do 3 de febreiro
Anuncio de oferta de emprego público 2011.
Persoal funcionario:
1 auxiliar de servizos sociais. Consolidación de emprego temporal, grupo C2, escala administración xeral, subescala auxiliar de administración xeral,
Persoal laboral:
1 administrativo. Grupo C1, nivel titulación esixido bacharelato / técnico.
Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120203/AnuncioL142-170112-11078_gl.pdf
CONCELLO DE VILAMARÍN – BOP DE OURENSE DO 2 DE FEBREIRO, PÁX. 16-19
Bases que rexerán a convocatoria para a provisión, mediante concurso-oposición libre, dunha (1) praza de persoal laboral fixo con categoría de “condutor de tractor con rozadora e servizos varios”, incluída na oferta de emprego público para o ano 2008.
Requisitos: estar en posesión da titulación esixida: certificado de escolaridade ou equivalente e estar en posesión do carné de conducir tipo B.
Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no BOE ou no DOG (o último no que se publique).
Enlace: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=27&fecha=20120202ç