CSIF JUSTICIA INFORMA: DOGA CONVOCA PRUEBAS OBTENCIÓN CERTIFICADOS CELGAS 2 Y 4
10 de Septiembre de 2019

Desde CSIF JUSTICIA os informamos que en el DOGA de hoy (10-septiembre-2019) se publica la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados
de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019 (código de procedemento
administrativo PL500C).

5. Presentación de solicitudes e prazo.
5.1. As persoas que desexen inscribirse nas probas Celga deberán cubrir o formulario
de solicitude, segundo o modelo PL500C, que se publica como anexo I desta resolución, e
aboar a taxa que se indica na convocatoria.
O formulario de solicitude estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, no
enderezo https://sede.xunta.gal. Deberán indicar nel a proba ou as probas a que solicitan
presentarse, así como a localidade, e dirixilo á Secretaría Xeral de Política Lingüística5.3. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario

normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.
gal.
Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo
común.
Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de
identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema
de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).
5.4. O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente
aos dereitos de exame, será de 15 días hábiles, que se contará a partir do día
seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día
do prazo é inhábil, este entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.