Otros artículos
Cursos on-line recoñecidos polo Ministerio de Educación e FP. Útimas prazas disponibles. 07-09-2021
Programa That’s English! para o curso 2021/22. 02-09-2021
Baremo provisorio do acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e EOI. 02-09-2021
Composición dos tribunais encargados da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos ensino secundario, artes plásticas e diseño e EOI 02-09-2021
Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 para o curso 2021-2022 02-09-2021
Comisións de servizo por razóns de saúde para situacións de causas sobrevidas 24-08-2021
OPOSICIÓNS . Relación de persoal que superou o procedemento selectivo 23-08-2021
CADP INSTRUCIÓNS TOMA POSESIÓN
CADP.Instrucións para a toma de posesión do profesorado do corpo de mestres 05-08-2021
Intercambios Provisionais de prazas. Corpo de Mestres. 04-08-2021
CADP Primaria. Adxudicación definitiva 03-08-2021
Concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos 02-08-2021
Orde pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas 02-08-2021
CADP. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DE SECUNDARIA 30-07-2021
Concurso de méritos específico de persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente 30-07-2021
Listaxe provisional de ciclos formativos plurilingües 2021-2022 30-07-2021
Ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial 30-07-2021
CUALE. LISTAXE DEFINITIVA DE CENTROS AUTORIZADOS. 28-07-2021
CADP. ADXUDCACIÓN PROVISIONAL DE MESTRES 27-07-2021
STEMBACH. RESOLUCIÓN DEFNITIVA. 27-07-2021
CONCURSO DE MÉRITOS DE PRAZAS A CONVENIO OU PROGRAMAS ESPECÍFICOS. RESOLUCIÓN PROVISIONAL 27-07-2021
Resolución provisional de licenzas por formación para o curso 2021/22 23-07-2021
DIRECCIÓNS E ASESORÍAS DE CEFORE E CAFI: RELACIÓN DE PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS 23-07-2021
Adxudicación provisional do concurso específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente 21-07-2021
Nota informativa sobre o desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e EOI 21-07-2021
Comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, PES, de FP e de réxime especial e do profesorado de relixión 20-07-2021
COMISIÓNS DE SERVIZO: CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR E LABORAL. RESOLUCIÓN DEFINITIVA 20-07-2021
CSIF ENSINO INFORMA. INTERCAMBIOS PROVISIONAIS 20-07-2021
CSIF ENSINO INFORMA. INSTRUCIÓNS PARA OS APROBADOS DE OPOSICIÓN 19-07-2021
CSIF ENSINO INFORMA: RESTRINXIR ZONA PARA SUBSTITUCIÓNS 19-07-2021
PROTOCOLO COVID-19 PARA O CURSO 2021-22 14-07-2021
CADP 2021. RELACIÓN DO PERSOAL OBRIGADO A PARTICIPAR E DO PERSOAL INTERINO E SUBSTITUTO EXCLUÍDO DAS LISTAS DE OBRIGADOS NA ADXUDICACIÓN DO CADP 07-07-2021
CADP 2021 . CORRECCIÓN DE ERROS 07-07-2021
Resolución provisional de centros autorizados para implantación e continuidade no STEMbach durante o curso 2021/22 06-07-2021
Resolución provisional da convocatoria do PLAMBE en centros públicos para o curso 2021/2022 06-07-2021
Instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional 05-07-2021
COMISIÓN DE SERVIZO POR SAÚDE. RESOLUCIÓN PROVISIONAL 02-07-2021
Comisión de servizo por CONCILIACIÓN. Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral 02-07-2021
Instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas EOI de Galicia no curso 2021/22. 02-07-2021
Plans de formación permanente do profesorado.Modificación dos apartados 6 e 10 da Resolución do 15 de Xuño de 2021 01-07-2021
Curso de formación para o desenvolvemento da función directiva, 01-07-2021
Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22 30-06-2021
Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22 30-06-2021
Instrucións para a aplicación do calendario do curso 2021/22 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza, e conservatorios superiores de música 30-06-2021
FAI A TÚA SOLICITUDE DO CADP: TITORIAL 30-06-2021
CONCURSO DE MÉRITOS PARA POSTOS DE DIRECCIÓN E ASESORÍA DO CAFI E CEFORE 29-06-2021
Mapa e buscadores da oferta de FP curso 2021/2022 28-06-2021
CADP 2021. Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais 2021/22 28-06-2021
Concurso de méritos para prazas sometidas a Convenio ou Programas Específicos da Consellería 25-06-2021
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Habilitacións profesionais. Listaxe de cualificacións provisionais. 23-06-2021
CXT. Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados 22-06-2021

Páginas