Concursos y movilidad
Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación... 10-04-2012
DOG 2-4-2012. Corrección de erros. Orde do 12 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de ... 04-04-2012
Orde do 23 de marzo de 2012 po la que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos copos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei Orgánica de Educación 2/2006, do 3 de maio, para cubrir postos ... 04-04-2012
Aprobadas 190 plazas de profesor de Secundaria en la Oferta de Empleo Público.La mayoría para enseñanza del inglés. 04-04-2012
DOG 14-3-2012. Anuncio do 7 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se modifica o Anuncio do 15 de febreiro de 2012 que comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo... 14-03-2012
Abiertas listas de interinos para Portugal. 08-03-2012
Vacantes para los concursos de traslados. 08-03-2012
Resolución do 2 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fai pública a adxudicación provisional de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación... 08-03-2012
Resolución de la Consejería de Educación en Italia por la que se hace pública la convocatoria para la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006,... 10-02-2012
DOG 30-1-2012. Resolución do 23 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica... 30-01-2012
COMUNICADO COMITÉ EJECUTIVO Sector Nacional de Enseñanza CSI·F 26-01-2012
DOG 24-1-2012. Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 24-01-2012
AVISO PARA O PROFESORADO PARTICIPANTE NOS CONCURSOS DE TRASLADOS. 20-01-2012
Abierta lista de profesores de religión de primaria. 03-01-2012
DOG 29-12-2011. Resolución do 15 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. 03-01-2012
DOG 27-12-2011. Resolución do 12 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do Corpo ... 03-01-2012
Resolución do 12 de decembro de 2011 pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011. 19-12-2011
Resolución do 15 de decembro de 2011 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se determinan a comisión dictaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. 19-12-2011
Abierta lista de interinos de Pedagogía Terapéutica. 30-11-2011
Abierta lista de interinos maestros de inglés. 30-11-2011
DOG 29-11-2011. Orde do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do Corpo de Mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación nos colexios públicos de educación... 30-11-2011
Orde do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do Corpo de Mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil ... 23-11-2011
DOG 17-11-2011. Orde do 2 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir... 17-11-2011
DOG 15-11-2011. Orde do 3 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes... 15-11-2011
Anuncio do 8 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións nos corpos de profesores de ensino secundario na especialidade de ... 15-11-2011
Resolución de 2 de noviembre de 2011 de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca por la que, previa autorización de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, se efectúa convocatoria de carácter regional ... 04-11-2011
Abierta lista de interinos de Profesores de Enseñanza Secundaria de Inglés. 03-11-2011
Resolución de 28 de octubre de 2011, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento especial de ampliación de listas... 02-11-2011
Abiertas tres listas de interinos. 26-10-2011
Abierta lista de interinos Maestros de Inglés. 26-10-2011
Abiertas dos listas de interinos. 24-10-2011
Abierta lista de interinos de Procesos y Productos de Vidrio y Cermámica. 17-10-2011
Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Dirección General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de la ... 17-10-2011
Convocada plaza en Zaragoza para profesor especialista para enseñazas de Formación Profesional. Cilclo Prevención de riesgos profesionales. Modulo Emergencias. 05-10-2011
Resolución de 4 de octubre de 2011 de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace pública la convocatoria extraordinaria, con carácter urgente, a fin de cubrir posibles vacantes y sustituciones del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de 05-10-2011
DOG 4-10-2011. Orde do 22 de agosto de 2011 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2011-2012. 05-10-2011
Abiertas seis listas de interinos. 03-10-2011
Abiertas tres listas de interinos Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 03-10-2011
Abierta lista de interinos de Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos. 30-09-2011
Abierta lista de interinos de Audición y Lenguaje. 30-09-2011
Resolución de la Delegación Provincial de Educación de Huelva, por la que se realiza convocatoria para la confección de la lista provincial para la cobertura de posibles vacantes o sustituciones del Profesorado de Religión Católica. 29-09-2011
Abierta lista de interinos de organización y procesos de mantenimiento de vehículos. 29-09-2011
DOG 27-9-2011. Orde do 9 de maio de 2011 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2008 pola que se establecen as materias que se imparten e as especialidades do profesorado dos centros de ensino pesqueiro e se regula a equivalencia para os efectos 28-09-2011
Abiertas cuatro listas de interinos en Melilla. 26-09-2011
Abierta lista de profesores especialistas de Emergencias. 26-09-2011
Abierta lista de interinos de Francés. 26-09-2011
Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de la espe 26-09-2011
BOE 24-9-2011. Orden EDU/2530/2011, de 9 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los s 26-09-2011
DOG 19-9-2011. Orde do 13 de setembro de 2011 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos do persoal docente dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria durante a folga convocada para os días 21 e 27 de setembro de 20 20-09-2011
DOG 19-9-2011. Orde do 13 de setembro de 2011 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos do persoal docente dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria durante a folga convocada para os días 21 e 27 de setembro de 20 19-09-2011

Páginas