Carrera profesional
BOC 1-3-2012. Decreto 7/2012, de 23 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2012 correspondiente a cuerpos docentes. 01-03-2012
DOG 29-2-2012. Anuncio do 20 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo de diversas especialidades do corpo ... 01-03-2012
Resolución de 27 de febrero de 2012, del Director General de Gestión de Personal, por la que se procede a establecer el procedimiento de elaboración de la lista de espera para la Especialidad “Lengua Extranjera: Alemán” del Cuerpo de Maestros ... 28-02-2012
BOR 27-2-2012. Corrección de error en la Resolución de 5 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Centros Docentes, por la que se regula la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para el ... 28-02-2012
BOE 24-2-2012. Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación de un mes de duración durante ... 28-02-2012
BOE 24-2-2012. Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación de un mes de duración durante el a 24-02-2012
BOJA 22-2-2012. Orden de 13 de febrero de 2012, por la que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de ... 22-02-2012
DOG 20-2-2012. Resolución do 10 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos ... 20-02-2012
DOG 20-2-2012. Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se modifica a do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos. 20-02-2012
Orden de 13 de febrero de 2012, por la que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 16-02-2012
BOE 16-2-2012. Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para la aplicación del proyecto Escuela 2.0. 16-02-2012
Resolución de 7 de febrero de 2012, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de la ... 08-02-2012
BOE 7-2-2012. Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, ... 07-02-2012
DOG 3-2-2012. Resolución do 24 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas extraordinarias para a obtención do título de graduado en educación secundaria para persoas que e 03-02-2012
DOG 2-2-2012. Orde do 23 de xaneiro de 2012 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa integral de aprendizaxe ... 02-02-2012
Resolución de 1 de febrero de 2012, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de la ... 02-02-2012
Resolución de la Consejería de Educación de Andorra por la que se hace pública la convocatoria para la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes de maestros y profesores de ... 31-01-2012
DOG 30-1-2012. Resolución do 23 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica... 30-01-2012
Apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de ESO e bacharelato nos centros docentes públicos que dependen desta consellería. 26-01-2012
Anuncio do 11 de xaneiro 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo nos corpos de profesores de ensino secundario na especialidade de ... 26-01-2012
DOG 25-1-2012. Orde do 20 de xaneiro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios... 25-01-2012
Abierta lista de interinos de Viola. 24-01-2012
DOG 24-1-2012. Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 24-01-2012
DOG 20-1-2012. Orde do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do Corpo de Mestres. 20-01-2012
AVISO PARA O PROFESORADO PARTICIPANTE NOS CONCURSOS DE TRASLADOS. 20-01-2012
DOG 19-1-2012. Resolución do 12 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de modo ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de ... 19-01-2012
DOG 18-1-2012. Corrección de erros. Orde do 22 de agosto de 2011 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2011-2012. 18-01-2012
DOG 16-1-2012. Orde do 15 de decembro de 2011 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2012. 16-01-2012
BOE 14-1-2012. Corrección de errores del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria regula 16-01-2012
DOG 12-1-2012. Orde do 10 de xaneiro de 2012 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 16-01-2012
BOPA 9-1-2012. Decreto 373/2011, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público corres- pondiente al año 2012 para ingreso y acceso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional 09-01-2012
DOG 9-1-2012. Resolución do 21 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establecen os aspectos básicos do currículo do módulo formativo de carácter xeral do segundo curso dos... 09-01-2012
BOE 28-12-2011. Orden EDU/3530/2011, de 19 de diciembre, por la que se corrigen errores y omisiones en la Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos ... 03-01-2012
DOG 26-12-2011. Orde do 16 de decembro de 2011 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dun proxecto para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio ... 03-01-2012
OFERTA EMPLEO PÚBLICO DOCENTE ANDALUCÍA 2012 22-12-2011
BOE 21-12-2011. Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Alemania, Australia ... 22-12-2011
Lista provisional de interinos de arpa. 20-12-2011
Convocadas plazas en Zaragoza para profesores especialistas para enseñazas de Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas para el curso 2011-2012: Técnico Deportivo de Atletismo. 19-12-2011
Resolución do 12 de decembro de 2011 pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011. 19-12-2011
Resolución do 15 de decembro de 2011 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se determinan a comisión dictaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. 19-12-2011
DOG 13-12-2011. Resolución do 25 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o Plan Xeral de Actuación da Inspección Educativa para o curso 2011-2012. 13-12-2011
BORM 10-12-2011. Orden de 28 de noviembre de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convoca procedimiento extraordinario para la contratación de Profesores Especialistas en el curso 2011-2012. 13-12-2011
Resolución de 1 de diciembre de 2011 de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca por la que, previa autorización de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, se efectúa convocatoria de carácter regional para ... 02-12-2011
Resolución de 30 de noviembre de 2011, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de incorporación a listas de espera ... 01-12-2011
BOE 30-11-2011. Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá para el ... 30-11-2011
Abiertas tres listas de interinos. 28-11-2011
DOG 25-11-2011. Corrección de erros. Resolución do 9 de setembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización da nova relación de seccións bilingües no curso 2011-2012 ... 25-11-2011
DOG 18-11-2011. Anuncio do 7 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de escolas ... 18-11-2011
BOE 18-11-2011. Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria ... 18-11-2011
BOE 18-11-2011. Orden EDU/3137/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 18-11-2011

Páginas