Normativa
BOE 21-4-2012. Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 23-04-2012
DOG 19-4-2012. Anuncio do 2 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas... 19-04-2012
DOG 17-4-2012. Corrección de erros. Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en música na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao. 17-04-2012
DOG 10-4-2012. Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento... 10-04-2012
DOG 9-4-2012. Resolución do 22 de marzo de 2012 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia... 10-04-2012
Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación... 10-04-2012
DOG 2-4-2012. Corrección de erros. Orde do 12 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de ... 04-04-2012
DOG 30-3-2012. Resolución de 13 de marzo de 2012 por la que se hace pública la convocatoria para la autorización de los centros públicos integrados, institutos de educación secundaria y centros integrados de formación profesional de la Comunidad ... 04-04-2012
DOG 30-3-2012. Orden de 14 de marzo de 2012 por la que se autoriza el cambio de denominación del Instituto de Educación Secundaria A Carballeira en el ayuntamiento de Ourense. 04-04-2012
DOG 21-3-2012. Resolución do 29 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do ... 21-03-2012
DOG 20-3-2012. Resolución do 21 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para ... 20-03-2012
DOG 14-3-2012. Anuncio do 7 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se modifica o Anuncio do 15 de febreiro de 2012 que comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo... 14-03-2012
DOG 9-3-2012. Anuncio do 23 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo para impartir docencia de relixión católica... 09-03-2012
DOG 1-3-2012. Resolución do 20 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do xurado de selección que analizará e ... 01-03-2012
BOE 1-3-2012. Orden ECD/387/2012, de 1 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza ... 01-03-2012
BOC 1-3-2012. Decreto 7/2012, de 23 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2012 correspondiente a cuerpos docentes. 01-03-2012
DOG 29-2-2012. Anuncio do 20 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo de diversas especialidades do corpo ... 01-03-2012
BOJA 22-2-2012. Orden de 13 de febrero de 2012, por la que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de ... 22-02-2012
DOG 20-2-2012. Resolución do 10 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos ... 20-02-2012
DOG 20-2-2012. Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se modifica a do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos. 20-02-2012
BOE 13-2-2012. Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo de los programas de... 13-02-2012
DOG 3-2-2012. Resolución do 24 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas extraordinarias para a obtención do título de graduado en educación secundaria para persoas que e 03-02-2012
DOG 30-1-2012. Anuncio do 11 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo nos corpos de profesores de ensino secundario... 30-01-2012
DOG 30-1-2012. Resolución do 23 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica... 30-01-2012
DOG 27-1-2012. Orde do 20 de xaneiro de 2012 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2010-2011. 27-01-2012
DOG 25-1-2012. Orde do 20 de xaneiro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios... 25-01-2012
DOG 24-1-2012. Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 24-01-2012
DOG 20-1-2012. Orde do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do Corpo de Mestres. 20-01-2012
DOG 19-1-2012. Resolución do 12 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de modo ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de ... 19-01-2012
DOG 19-1-2012. Resolución do 10 de xaneiro de 2012 pola que se fai pública a Resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver, con carácter experimental, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de... 19-01-2012
DOG 18-1-2012. Corrección de erros. Orde do 22 de agosto de 2011 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2011-2012. 18-01-2012
DOG 16-1-2012. Orde do 15 de decembro de 2011 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2012. 16-01-2012
BOE 14-1-2012. Corrección de errores del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria regula 16-01-2012
DOG 12-1-2012. Orde do 10 de xaneiro de 2012 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 16-01-2012
DOG 12-1-2012. Orde do 9 de xaneiro de 2012 pola que se determina a adscrición dos órganos superiores e directivos regulados no Decreto 13/2012, do 4 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia. 16-01-2012
DOG 9-1-2012. Orde do 29 de decembro de 2011 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo... 09-01-2012
BOE 31-12-2011. Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 03-01-2012
BOE 28-12-2011. Orden EDU/3530/2011, de 19 de diciembre, por la que se corrigen errores y omisiones en la Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos ... 03-01-2012
DOG 27-12-2011. Resolución do 12 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do Corpo ... 03-01-2012
DOG 23-12-2011. Orde do 16 de decembro de 2011 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2010-2011. 03-01-2012
DOG 26-12-2011. Orde do 16 de decembro de 2011 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dun proxecto para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio ... 03-01-2012
DOG 22-12-2011. Decreto 230/2011, do 7 de decembro, polo que se modifica o Decreto 332/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 22-12-2011
DOG 21-12-2011. Corrección de erros. Orde do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do Corpo de Mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación nos... 22-12-2011
BOE 21-12-2011. Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Alemania, Australia ... 22-12-2011
Resolución provisional pola que se fai pública a relación de centros con programas seleccionados, conforme o disposto no artigo 13 da Resolución do 26 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, ... 07-12-2011
Resolución de 30 de noviembre de 2011, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de incorporación a listas de espera ... 01-12-2011
DOG 29-11-2011. Orde do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do Corpo de Mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación nos colexios públicos de educación... 30-11-2011
BOE 30-11-2011. Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá para el ... 30-11-2011
DOG 25-11-2011. Corrección de erros. Resolución do 9 de setembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización da nova relación de seccións bilingües no curso 2011-2012 ... 25-11-2011
Orde do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do Corpo de Mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil ... 23-11-2011

Páginas